Arbetsmiljöverket - logotyp

Visselblåsarfunktion för att larma om
missförhållanden inom Arbetsmiljöverket

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp?
Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ska skapa förutsättningar för en säker, effektiv och trygg rapportering av missförhållanden som rör vår verksamhet.

Som ett led i detta har vi uppdragit åt en utomstående samverkanspart, CRD Protection, att tillhandahålla en visselblåsartjänst för anonym rapportering, utredning och uppföljning.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till Arbetsmiljöverket ska kunna rapportera om missförhållanden inom vår verksamhet. Det innebär att Arbetsmiljöverket inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

 

Vem kan larma om missförhållanden på Arbetsmiljöverket?

Både den som jobbar på Arbetsmiljöverket och andra som har eller har haft en arbetsrelation till Arbetsmiljöverket kan rapportera genom denna visselblåsarfunktion. Här är exempel på vilka som kan rapportera:

 • Anställda vid Arbetsmiljöverket.
 • Personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som söker eller utför volontärarbete hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som söker eller fullgör praktik eller står till förfogande för att utföra eller utför arbete under Arbetsmiljöverkets kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos Arbetsmiljöverket.
 • Personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått ta del av informationen under tiden i verksamheten.

Vad kan du larma om?

I denna visselblåsarfunktion kan du rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom Arbetsmiljöverket.

Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missförhållanden som berör offentlig upphandling, eller att en person i ledningen på Arbetsmiljöverket har missbrukat sin ställning.

Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, till exempel stora brister i säkerheten inom Arbetsmiljöverket, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

 

Så här rapporterar du ett visselblåsarärende

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och uppfyller kraven ovan, kan du anmäla via denna digitala rapporteringskanal, även kallad visselblåsarsida.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection.

Utöver den digitala rapporteringskanalen kan du anmäla missförhållanden via telefon (090-77 79 00) eller vid ett fysiskt möte. Du kan också skicka brev till CRD Protection AB, ATT: ”Arbetsmiljöverket”, Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå.

 

Objektiv hantering av rapporter

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection för att garantera objektivitet och anonymitet i visselblåsarärendena.

Som uppgiftslämnare behöver du aldrig uppge din identitet. Under hela processen kan du använda en anonym lösning för kommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Om ditt tips inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag, till exempel om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, kommer visselblåsarfunktionen att meddela dig vart du istället kan vända dig med ditt ärende.

Information om behandling av personuppgifter

 

Visselblåsning i praktiken: så går det till, steg för steg

 1. Du gör din anmälan genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida. Där får du närmare redogöra för det misstänkta missförhållandet och vilka omständigheter som kan anföras som stöd, samt ge förslag på fortsatta utredningsåtgärder. Väljer du att vara anonym registreras inga uppgifter om dig. Kom ihåg att du, för att omfattas av lagens skydd, måste ha skälig anledning anta att upplysningarna om missförhållandena är sanna och att det måste finnas ett allmänintresse av att dessa missförhållanden kommer fram.
 2. När anmälan skickats in får du en bekräftelse och ett lösenord som ger dig möjlighet att anonymt logga in i webbportalen för att ta del av löpande återkoppling och följdfrågor från CRD. I portalen kan du även bifoga bilder och diverse dokument till stöd för din anmälan.
 3. Efter mottagen anmälan återkopplar CRD inom kort till dig via visselblåsarportalen och meddelar om din anmälan omfattas av visselblåsarlagen och vad nästa steg i handläggningen blir. Det är vanligt att du i detta skede uppmanas svara på en del kompletterande följdfrågor. I samma skede underrättar CRD behörig kontaktperson hos Arbetsmiljöverket och meddelar att din anmälan har kommit in och vad den handlar om.
 4. CRD bokar ett möte med behörig kontaktperson hos Arbetsmiljöverket för att redogöra för ärendet och ge sina rekommendationer för vidare utredningsåtgärder. Har du valt att vara anonym kommer CRD att anonymisera din anmälan när det gäller eventuella personliga särdrag och uttryckssätt. Dialogen med dig som visselblåsare fortsätter parallellt. Sedan fattas beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
 5. Löpande återkoppling och dialog med dig sker via CRD. Du kan komma att erbjudas att anonymt komplettera din anmälan vid ett video- eller telefonmöte. Anonymiserad avstämning sker efter behov med Arbetsmiljöverket.
 6. Efter avslutad utredning redovisar CRD slutsatserna i form av en rapport eller föredragning, med tillhörande rekommendationer för ärendet.

Spara användarnamn och lösenord

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som du får när du skickat in ditt ärende. Logga in regelbundet för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till visselblas@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller säkerhetschef.

En anmälan ska innehålla:

 • En så detaljerad beskrivning som möjligt av vad missförhållandena består av.
 • Konkreta uppgifter om när och var missförhållandena ägt rum, samt i förekommande fall vem eller vilka som drabbats.
 • Uppgift om vem eller vilka som gjort sig skyldiga till missförhållandena, när du känner till detta.
 • Uppgifter eller dokument till stöd för det du påstår eller förslag på konkreta utredningsåtgärder. Utredarens huvuduppgift är att undersöka om dina uppgifter går att bekräfta, och det är av största vikt att du som visselblåsare bidrar med alla upplysningar som kan underlätta den saken.
 • Uppgift om ytterligare vittnen eller personer som kan känna till missförhållandet.

Redovisa även om du misstänker att någon eller några i den grupp hos verksamhetsutövaren som CRD arbetar tillsammans är föremål för jäv.

Gör din anmälan här