Riktlinje för visselblåsarfunktion

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom bolaget. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner. Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till organisationen skyddat ska kunna rapportera om missförhållanden i någon av våra verksamheter. Det innebär att Helsingborg Arena och Scen AB inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess. Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser. Utifrån vårt uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen. Det är också viktigt att vi har allmänhetens förtroende och att allmänna medel hanteras ansvarsfullt, vilket innebär att missförhållanden som berör offentlig upphandling och andra ekonomiska oegentligheter inom verksamheten kan rapporteras genom funktionen. Tänk på att du som anmäler ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

 

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta. Även om det inte är fråga om missförhållanden av sådan art som föranleder ett larm i enlighet med dessa riktlinjer uppmuntrar vi att samtliga medarbetare regelmässigt med, i första hand, närmaste chef tar upp de eventuella problem som de upplever.

 

Vilka kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till bolaget, har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

 

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara chef, anställd eller styrelseledamot inom Helsingborg Arena och Scen AB

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på vår visselblåsarsida där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige. Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection för att garantera objektivitet och anonymitet i visselblåsarärendena.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

 

Styrgrupp 

I samband med inrättandet av den interna visselblåsarfunktionen har VD, ekonomichef, Arenachef och HR-chef utsetts som ordinarie deltagare i styrgrupp för visselblåsarfunktionen. I händelse av att utsedd person i styrgruppen avseende visselblåsarfunktionen blir anmäld inom ramen för vad som kan anmälas utifrån dessa riktlinjer, gäller följande. Helsingborg Arena och Scen AB utser tillfällig ersättare i styrgruppen enligt nedanstående prioriteringsordning.

1) Styrelsens ordförande

2) Styrelsens vice ordförande

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare. Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

 

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller kontaktperson i organisationen.