Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Konsultia värnar transparens, ärlighet och en sund arbetsmiljö i alla led. Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Konsultias verksamhet. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Läs igenom anvisningarna nedan innan du skickar in ditt ärende.

Syftet med Konsultias visselblåsarfunktion är att den som har en arbetsrelation till Konsultia ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden inom företagets verksamheter. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Konsultia att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter från den rapporterade är skyddade av sekretess.

Konsultia vill göra det enkelt att påtala eventuella missförhållanden för att kunna agera snabbt och vid behov förbättra vår verksamhet.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

I händelse av att utsedd person i styrgruppen avseende visselblåsarfunktionen blir anmäld inom ramen för vad som kan anmälas utifrån denna policy utser Konsultia tillfällig ersättare i styrgruppen.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Konsultias uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer i vår uppförandekod hanteras inom ramen för den här funktionen. Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta. Vänd dig till din närmaste chef eller facklig representant vid den typen av frågor.

Vad gäller anmälan om kränkning ska detta rapporteras via vår kanal på intranätet.

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, kandidater, leverantörer och andra som har en arbetsrelation till Konsultia har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen. Det innebär att även konsulter och personer som ingår i företagsförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma aktieägare och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd eller chef hos Konsultia.

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Konsultia säkerställer att anställda och andra berörda får tillgång till länken via exempelvis hemsida och intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige. Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00), på ett möte eller genom att skicka brev till:
CRD Protection ”Konsultia AB”
Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du har skickat in ditt ärende via formuläret nedan, och logga in regelbundet för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från den externa aktören.

Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com.

Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till din närmaste chef.