Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden 

Vill du följa upp ett ärende som du redan anmält?
Logga in i Visselblåsarportalen.

Polar Structure är en långsiktig och ansvarsfull samhällsaktör som värnar transparens, ärlighet och en sund arbetsmiljö i alla led.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden i verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till organisationen ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden. Det innebär att företaget inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering och trakasserier.

Den rapporterande personen ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom denne annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta.

Vid den typen av frågor går det att vända sig till närmaste chef, alternativt Karim Sahibzada, chief governance officer vid Polar Structure, som nås på karim@polarstructure.se.

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till verksamheten, har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska vara chef, anställd eller styrelseledamot inom verksamheten. Även om det är oklart vem som har gjort sig skyldig till missförhållandet så bör det anmälas för vidare utredning.

Hur anmäls ett visselblåsarärende? 

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via denna digitala rapporteringskanal, även kallad visselblåsarsida. 

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte. 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till verksamheten för hantering och åtgärd.

 

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du har skickat in ditt ärende via formuläret nedan, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från den externa aktören. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till din närmaste chef eller kontaktperson på Polar Structure.