Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

För Färgelanda kommun är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Därmed har nu samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Färgelanda kommun möjlighet att rapportera skyddat om misstänkta missförhållanden och oegentligheter genom vår visselblåsarfunktion. Färgelanda kommuns visselblåsarfunktion hanteras CRD protection som är en extern oberoende aktör med lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige. Detta för att du som rapportör ska känna dig trygg i att lämna din rapport anonymt och vara säker på att informationen hanteras korrekt.

Syftet med en visselblåsarfunktion

Syftet med visselblåsarfunktionen är att den som har en arbetsrelation till Färgelanda kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter om hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet innebär att det är förbjudet för Färgelanda kommun att vidta några former av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering. Den rapporterade personens identitet skyddas av sekretess

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna    rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Färgelanda kommuns uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen.

 Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

 

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringsmöjligheter för detta. Är du osäker på vilka rapporteringsmöjligheter som finns för ett specifikt ärende som inte faller under ”visselblåsarlagen” kan du vända sig till närmaste chef eller nästkommande chefsled, HR-avdelningen eller skyddsombudet.

Visselblåsarfunktionen ersätter inte övriga rapporteringskanaler utan är ett komplement till dessa.

 

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Färgelanda kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

 

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara förtroendevald, chef, anställd eller styrelseledamot inom Färgelanda kommun.

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Digital rapporteringskanal:

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Färgelanda kommun har säkerställt att anställda och andra berörda får tillgång till länken via Färgelanda kommuns externa hemsida www.fargelanda.se under fliken kommun och politik samt Färgelanda kommuns intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Telefon eller möte:

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte.

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade. 

 

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller kontaktperson i organisationen.