CRD Protection

Visselblåsarfunktion:
så hanteras misstankar om missförhållanden​

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp?
Klicka här för att logga in i Visselblåsarportalen.

Missförhållanden och oegentligheter är en del av vår värld och kan i stort eller smått dyka upp i alla sammanhang, även hos oss. Införandet av vår visselblåsarfunktion för Selbergs Entreprenad AB (”Selbergs”), är ett sätt att vara förberedd och handlingskraftig den dag det sker. På så sätt kan vi minimera eventuella skador för våra medarbetare, vår organisation och för alla dem som på ett eller annat sätt berörs av den verksamhet vi bedriver.

För att värna visselblåsarens behov av trygghet och förtroende har Selbergs valt att låta en utomstående uppdragstagare, CRD Protection AB (”CRD”), tillhandahålla en heltäckande visselblåsartjänst med möjlighet till anonym rapportering, samt oberoende handläggning, utredning och uppföljning. Detta sker med hjälp av deras egenutvecklade digitala visselblåsarsystem, som ger möjlighet till fullständig anonymitet såväl vid anmälan som vid utredning och återkoppling. På så vis garanteras en visselblåsarfunktion präglad av säkerhet, effektivitet och oberoende och som också Arbetsmiljöverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet på området, valt att använda sig av.

Visselblåsning i praktiken: så går det till, steg för steg

1. Anmälan sker med hjälp av att fylla i formuläret längst ned på denna sida. Där får du närmare redogöra för det misstänkta missförhållandet och vilka omständigheter som kan anföras som stöd, samt ge förslag på fortsatta utredningsåtgärder. Väljer du att vara anonym registreras inga som helst uppgifter om dig, inte ens ip-adress eller metadata för de eventuella filer du bifogar. Kom ihåg att du, för att omfattas av lagens skydd, måste ha skälig anledning anta att upplysningarna om missförhållandena är sanna och att det måste föreligga ett allmänintresse av att dessa missförhållanden kommer fram. (Mer om detta under frågor och svar nedan.)

2. När anmälan skickats in får du en bekräftelse och ett lösenord som ger dig möjlighet att anonymt logga in i Visselblåsarportalen för att ta del av kontinuerlig återkoppling och följdfrågor från CRD. I Visselblåsarportalen kan du även bifoga bilder och diverse dokument till stöd för din anmälan.

3. Efter mottagen anmälan återkopplar CRD inom kort till dig via ett meddelande i Visselblåsarportalen och meddelar, efter bedömning av jurist, huruvida anmälan omfattas av visselblåsarlagen och vad nästa steg i handläggningen blir. Det är vanligt att du i detta skede uppmanas svara på en del kompletterande följdfrågor. I samma skede underrättar CRD behörig kontaktperson hos Selbergs och meddelar att anmälan inkommit och vad den sammanfattningsvis rör.

4. CRD bokar ett möte med Selbergs styrgrupp för att redogöra för ärendet och ge sina rekommendationer för framtida handläggning och utredning. Har du valt att vara anonym kommer CRD anonymisera din anmälan vad gäller eventuella personliga särdrag och uttryckssätt. Dialogen med dig som visselblåsare fortsätter parallellt.

5. I samråd med CRD fattar Selbergs styrgrupp beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

6. Bedriver CRD en internutredning sker löpande återkoppling och dialog med dig, och du kan också komma att erbjudas att anonymt utveckla din anmälan vid ett video- eller telefonmöte. Anonymiserad avstämning sker efter behov med styrgruppen.

7. Efter avslutad utredning redovisar CRD slutsatserna i form av en rapport eller föredragning, med tillhörande rekommendationer. Utredningen och dess slutsatser är oberoende och sker utifrån det på förhand tilldelade mandatet.

Frågor och svar i övrigt

Vem kan anmäla?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden inom Selbergs och tillhör någon eller några av följande personkategorier.

      a) arbetstagare,
      b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
      c) personer som söker eller utför volontärarbete,
      d) personer som söker eller fullgör praktik,
      e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
      f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
      g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
      h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
      i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Vem kan man anmäla?

Verksamhetsutövaren i sig själv, dess anställda eller dess företrädare. Missförhållandet ska avse ett sammanhang inom Selbergs.

Vad kan – eller kan inte – anmälas?

Sammanfattningsvis kan, så länge anmälaren tillhör någon av de behöriga personkategorierna, alla slags missförhållanden eller oegentligheter anmälas och omfattas av lagen så länge två villkor är uppfyllda:

  1. att det föreligger ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram.
  2. att anmälaren har skälig anledning anta att informationen som lämnas är sann.

Några exempel på missförhållanden av allmänt intresse är jäv, mutor, bedrägerier, missbruk av skattemedel, miljöbrott och fara för liv och hälsa. Några krav på att det ska röra sig om brottsliga handlingar finns inte, men det får heller inte röra sig om endast bagatellartade arbetsmiljöproblem.

Bedömningen av om ett allmänintresse föreligger bör vara framåtsyftande och inte historisk och innebär att allmänheten bör ha ett intresse av att missförhållandet upphör eller att allmänheten har ett behov av att skydda sig mot förhållandet. Allmänintresset är i regel större för verksamheter som finansieras med allmänna medel, än privata sådana. Vidare finns, som utgångspunkt, ett allmänintresse av att överträdelser av lagar och föreskrifter kommer fram, till skillnad från interna regler och principer.

Förhållanden som endast rör anmälarens egna arbets- eller anställningsförhållanden, eller en konflikt med en annan medarbetare, liksom allmänna missnöjesyttringar, saknar som regel allmänintresse och omfattas därför vanligen inte av lagstiftningen. Ju mer grava, återkommande och systematiska missförhållandena är och ju fler de berör, desto större är samhällsintresset.

Trots den vägledning som finns kan det i vissa fall vara svårt för en visselblåsare att bedöma om förhållandena är av allmänt intresse. Selbergs har valt att förhålla sig till dessa fall som om det föreligger ett allmänt intresse, i syfte att öka tryggheten för visselblåsaren.

Kravet på att ha skälig anledning anta att informationen som lämnas är sann innebär att vad som påstås i anmälan måste ha någon form av saklig grund. Det behöver inte handla om bevis, utan räcker med farhågor eller misstankar som på ett rimligt sätt går att underbygga, även om dessa i ett senare skede inte visar sig stämma. Exempel på vad som inte omfattas av lagen är grundlösa anklagelser, illvilligt smutskastande och ryktesspridning.

Hur är Selbergs styrgrupp sammansatt och vilket mandat har den?

Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att som behörig enhet ta del av de ärenden som inkommer och i samråd med CRD fatta beslut om handläggning och utredning i respektive ärende. Styrgruppen är självständig i förhållande till verksamheten i övrigt och besitter ett eget, oberoende, beslutsmandat, samt har som utgångspunkt tystnadsplikt gentemot verksamheten i övrigt. Styrgruppen kan komma att tilldela CRD ett oberoende utredningsuppdrag, vilket inbegriper slutsatser och rekommendationer som kan ligga till grund för åtgärder och rättsliga förfaranden.

Ordinarie ledamöter består av de personer som vid tidpunkten för anmälan innehar följande befattningar.

  • HR-chef
  • Ekonomichef

Ersättare utgörs av inköpschef.

HR-chef är sammankallande i styrgruppen och kontaktperson gentemot CRD. Misstänks en ledamot vara jävig i förhållande till anmälans innehåll deltar denne inte över huvud taget i handläggningen. Skulle samtliga ledamöter befinnas jäviga träder ersättaren in. Skulle även ersättaren misstänkas vara jävig äger CRD rätt att utse lämplig företrädare hos uppdragsgivaren. Om du redan på förhand misstänker att jäv föreligger är det viktigt att nämna detta redan vid anmälningstillfället.

Styrgruppen har som utgångspunkt tystnadsplikt gentemot verksamheten i övrigt, men om styrgruppen inom ramen för handläggningen av ett ärende bedömer att det föreligger skäl för en annan enhet eller företrädare inom verksamheten att vidta fortsatta åtgärder i anledning av det som har framkommit i ärendet, ska de uppgifter som är nödvändiga för att åtgärden ska kunna vidtas tillhandahållas enheten eller företrädaren, förutsatt att detta står i överensstämmelse med lagstiftningens ändamål.

Hur ser rollfördelningen och informationsöverföringen ut mellan Selbergs styrgrupp och CRD?

CRD ansvarar för mottagning, bedömning och handläggning av inkomna anmälningar, samt all kommunikation med visselblåsaren. Efter samråd med Selbergs styrgrupp kan CRD komma att tilldelas ett oberoende utredningsmandat och ansvarar då för utredningen som helhet, vilket innefattar av dem beslutade utredningsåtgärder samt efterföljande slutsatser och rekommendationer.

Ett tungt vägande skäl till att låta en utomstående uppdragstagare ansvara för visselblåsarfunktionen är möjligheten att erbjuda dig som visselblåsare anonymitet och ett större mått av trygghet och oberoende. Därför råder, vad gäller din identitet och dina personuppgifter, tystnadsplikt för CRD gentemot Selbergs. Vidare avgör CRD självständigt om något i den information du lämnat riskerar att indirekt identifiera dig på ett oönskat sätt. Detta innebär att det också finns möjlighet för dig att komplettera din anmälan per telefon eller genom videomöte, allt med fortsatt anonymitet.

Hur kan jag vara säker på bibehållen anonymitet och att min identitet inte avslöjas?

Anmälan sker via en svenskutvecklad Visselblåsarportal som skräddarsytts utifrån visselblåsarens behov av anonymitet och trygghet. Det innebär att du helt anonymt och krypterat kan anmäla och följa upp din anmälan med hjälp av en personlig inloggning. I portalen sparas inga som helst uppgifter om dig, inte ens ip-adress. Önskar du ladda upp dokument till ansvarig utredare rensas automatiskt så kallad metadata (uppgifter om vilken person eller användare som skapat eller redigerat filen). Allt material som lagras hos CRD raderas enligt lag när det inte längre behövs och senast två år efter avslutat utredning.

Alla uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

Vad gäller din identitet och dina personuppgifter råder för CRD tystnadsplikt gentemot Selbergs. Vidare avgör CRD självständigt om något i den information du lämnat riskerar att indirekt identifiera dig. Detta innebär att det också finns möjlighet för dig att komplettera din anmälan per telefon eller genom videomöte, allt med fortsatt anonymitet.

Möjligheten till anonymitet gäller inte för det fall du lämnar ut uppgifter rörande rikets säkerhet, på annat sätt bryter mot kvalificerad tystnadsplikt, genom din anmälan gör dig skyldig till brott eller om ärendet blir föremål för rättsligt förfarande. (Se även frågor och svar gällande tystnadsplikt och sekretessbelagda uppgifter.)

Hur ser skyddet för mig som visselblåsare ut i övrigt?

Av den nya visselblåsarlagen följer att skyddet för visselblåsaren stärkts och innebär att Selbergs, vid äventyr av skadestånd, inte får hindra eller försöka hindra dig från att anmäla.

Selbergs får heller inte, i någon form, vidta repressalier mot dig eller dina anhöriga, eller mot tredje man som bistått dig vid anmälandet, så länge du inte därigenom gjort dig skyldig till brott. Vidare är det förbjudet för verksamheten att efterforska din identitet.

Vid sidan av visselblåsarlagstiftningen gäller de grundlagsskyddade rättigheterna till meddelar- och anskaffarfrihet, samt tillhörande efterforsknings- och repressalieförbud. Dessa rättigheter står att finna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Tystnadsplikt och röjande av sekretessbelagda uppgifter

Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, dock ej av kvalificerad* sådan, får röjas om du har skälig anledning anta att det är nödvändigt för att avslöja missförhållandet. Märk väl att även om uppgifterna får utlämnas, gäller detta inte handlingarna i vilka de förekommer.

Du har även rätt att inhämta information som du egentligen inte har rätt att ta del av, så länge inhämtandet inte utgör brottslig handling och är nödvändigt för att avslöja missförhållandet.

*Uppgifter som enligt offentlighets- och sekretesslagen är skyddade av kvalificerad tystnadsplikt, rörande sådant som rikets säkerhet eller känsliga hälsouppgifter, får aldrig lämnas ut, ej heller muntligt.

Kan min ip-adress spåras? Kan jag skicka in min anmälan från vilken dator eller telefon som helst?

CRD sparar inga som helst ip-adresser eller uppgifter om den som använder Visselblåsarportalen. För uppdragsgivarens del kan i vissa fall en förteckning föras över vilka webbplatser dess anställda besöker i tjänsten. Om du misstänker att så är fallet kan du, för ytterligare skydd för din identitet, använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk när du lämnar in din anmälan eller loggar in i Visselblåsarportalen.

Finns det möjlighet att göra sin anmälan på annat sätt än digitalt?

Att anmäla via Visselblåsarportalen ger bäst förutsättningar för anonymitet, återkoppling och ett effektivt handläggande. Om du önskar kan anmälan även göras per brev (CRD Protection AB, Norra Obbolavägen 89, 904 22 UMEÅ) eller telefon (090-77 79 00).

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord när du skickat in din anmälan, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från ansvarig utredare. Senast inom sju dagar får du en första återkoppling. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till visselblas@crdprotection.com.

En anmälan ska huvudsakligen innehålla:

  • En så detaljerad beskrivning som möjligt av vad missförhållandena består av i.
  • Konkreta uppgifter om när och var missförhållandena ägt rum, samt i förekommande fall vem eller vilka som drabbats.
  • Uppgift om vem eller vilka som gjort sig skyldiga till missförhållandena, i de fall detta är känt.
  • Uppgifter eller dokument till stöd för det du påstår eller förslag på konkreta utredningsåtgärder. Utredarens huvuduppgift är att undersöka om dina uppgifter går att bekräfta och det är av största vikt att du som visselblåsare bidrar med alla upplysningar som kan underlätta den saken.
  • Uppgift om ytterligare vittnen eller personer som kan ha kännedom om missförhållandet.
  • Redovisa även om du misstänker att någon eller några i den grupp hos verksamhetsutövaren som CRD arbetar tillsammans är föremål för jäv.

 

Gör din anmälan här!