Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.
(Obs! För anmälningar gjorda före den 6 maj 2024, vänligen använd denna länk.)

Astar värnar transparens, ärlighet och en sund arbetsmiljö i alla led. Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Astar. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Läs igenom anvisningarna nedan innan du skickar in ditt ärende!

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till Astars verksamhet ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av Astars verksamheter. Det innebär att Astar inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

I händelse av att utsedd person i styrgruppen avseende visselblåsarfunktionen blir anmäld inom ramen för vad som kan anmälas utifrån denna policy utser Astar tillfällig ersättare i styrgruppen.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Astars uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen.

Det är också viktigt att vi har allmänhetens förtroende och att allmänna medel hanteras ansvarsfullt, vilket innebär att missförhållanden som berör upphandling och andra ekonomiska oegentligheter inom verksamheten kan rapporteras genom funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta. Vänd dig till din närmaste chef eller facklig representant vid den typen av frågor.

Vad gäller anmälan om kränkning ska detta rapporteras via vår kanal på intranätet (lägg in länk till denna rapporteringskanal när den publiceras på ert intranät).

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Astar har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, spelare i föreningen och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara chef, anställd eller styrelseledamot inom Astar.

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Astar säkerställer att anställda och andra berörda får tillgång till länken via exempelvis hemsida och intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00), på ett möte eller genom att skicka brev till: CRD Protection ”Astar”, 904 22 Umeå

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

 

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du har skickat in ditt ärende via formuläret nedan, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från den externa aktören.

Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till visselblas@crdprotection.com.

Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till din närmaste chef.