Visselblåsarfunktion för att larma om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom Värmdö kommun. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner.

Läs igenom anvisningarna innan du skickar in ditt ärende i formuläret längst ned på sidan. 

 

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med arbetsrelaterad koppling till Värmdö kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av våra verksamheter. Det innebär att Värmdö kommun inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via ett formulär som ni hittar längre ned på denna sida, där kan du lämna ditt tips genom att följa instruktionerna.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00), på ett möte eller genom att skicka brev till:

CRD Protection AB

”Värmdö kommun”

Norra Obbolavägen 89

904 22 Umeå.

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection för att garantera objektivitet och anonymitet i visselblåsarärendena.

Du som uppgiftslämnare behöver aldrig uppge din identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande Värmdö kommuns hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller kontaktperson i kommunen.

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits.

För inloggning till befintliga ärenden: klicka här!