Rutin för visselblåsarfunktion

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter. Läs igenom anvisningarna innan du skickar in ditt ärende i formuläret längst ned på sidan.

Syftet med Åmåls kommuns visselblåsarfunktion är att den som har en arbetsrelation till Åmåls kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter om hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet innebär att det är förbjudet för Åmåls kommun att vidta några former av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering. Den rapporterade personens identitet skyddas av sekretess.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Åmåls kommuns uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna riktlinjer och regler hanteras inom ramen för den här funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

 

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egna arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje hanteras inte via visselblåsarfunktionen. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller dennes chef.

 

Vilka kan anmäla?

Samtliga anställda, förtroendevalda och andra som har en arbetsrelation till Åmåls kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även personer som söker arbete, praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, potentiella leverantörer eller egenföretagare kan rapportera om missförhållanden.

 

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd, förtroendevald eller chef.

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende? 

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Åmåls kommun säkerställer att anställda och andra berörda får tillgång till länken via hemsida och intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon 090-77 79 00 eller vid ett möte.

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa/interna utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade. 

 

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller kontaktperson i organisationen.