Lekebergs kommun

Visselblåsarrutin för att larma om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av en extern och objektiv partner. Läs igenom anvisningarna innan du skickar in ditt ärende i formuläret längst ned på sidan.

Syftet med Lekebergs kommuns visselblåsarfunktion är att den som har en arbetsrelation till Lekebergs kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter och hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet ska innebära dels att det är förbjudet för Lekebergs kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter från den rapporterade är skyddade av sekretess

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Utöver detta ser vi även funktionen som en kvalitetsförbättring av kommunens verksamhet.

 

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Utifrån Lekebergs kommuns uppdrag bedömer vi även att det finns ett allmänt intresse av att brott mot interna regler och principer hanteras inom ramen för den här funktionen.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

 

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringskanaler för detta. Dessa ärenden omfattas inte av den starka sekretessen som visselblåsarlagen erbjuder. Även om visselblåsaren inte garanteras anonymitet i ärenden som inte lyder under aktuell lagstiftning kommer de i praktiken att ändå bli anonyma eftersom vår leverantör av visselblåsartjänst inte registrerar någon data som kan identifiera en visselblåsare.

Dessa ärenden kan rapporteras till närmaste chef, skyddsombud, fackliga företrädare.  Möjlighet finns också att vända sig till socialförvaltningens klagomålsrutin riktad till anhöriga inom Socialförvaltningen.

 

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Lekebergs kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma aktieägare i aktiebolaget och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

 

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara anställd, förtroendevald, chef, anställd eller styrelseledamot inom Lekebergs kommun.

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende? 

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Lekebergs kommun säkerställer att anställda och andra berörda får tillgång till länken via hemsida och intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon (090-77 79 00) eller på ett möte.

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

 

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade. 

 

Övrigt

Information om styrgruppen: Hr-Chef, Ekonomichef, administrativ chef.  Ersättare: Kommundirektören, förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller kontaktperson i organisationen.