AB Regin visselblåsartjänst

Regins visselblåsarfunktion:
så hanteras misstankar om missförhållanden​

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp? Klicka här för att logga in i Visselblåsarportalen.

För att upprätthålla vårt förtroende och värna våra kunder, våra medarbetare och alla dem som på ett eller annat sätt berörs av den verksamhet vi bedriver, har Regin uppdragit åt en utomstående leverantör (CRD Protection AB) att tillhandahålla en heltäckande visselblåsartjänst, med anonym anmälning och handläggning, samt möjlighet till oberoende utredning och uppföljning av ärenden.

Därigenom inte bara uppfyller, utan också överträffar, Regin lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (den s k visselblåsarlagen).

Anmälan gör du längst ner på denna sida. 

Frågor och svar för dig som vill veta mer

Visselblåsning i praktiken: så går det till, steg för steg

 

 • Anmälan sker med hjälp av att fylla i formuläret längst ned på denna sida. Där får du närmare redogöra för det misstänkta missförhållandet och vilka omständigheter som kan anföras som stöd, samt ge förslag på fortsatta utredningsåtgärder. Väljer du att vara anonym registreras inga som helst uppgifter om dig, inte ens ip-adress eller metadata för de eventuella filer du bifogar. Kom ihåg att du, för att omfattas av lagens skydd, måste ha skälig anledning anta att upplysningarna om missförhållandena är sanna och att det måste föreligga ett allmänintresse av att dessa missförhållanden kommer fram. (Mer om detta under frågor och svar nedan.)
 • När anmälan skickats in får du en bekräftelse och ett lösenord som ger dig möjlighet att anonymt logga in i Visselblåsarportalen för att ta del av kontinuerlig återkoppling och följdfrågor från CRD. I Visselblåsarportalen kan du även bifoga bilder och diverse dokument till stöd för din anmälan.
 • Efter mottagen anmälan återkopplar CRD inom kort till dig via ett meddelande i Visselblåsarportalen och meddelar, efter bedömning av jurist, huruvida anmälan preliminärt omfattas av visselblåsarlagen och vad nästa steg i handläggningen blir. Det är vanligt att du i detta skede uppmanas svara på en del kompletterande följdfrågor. I samma skede underrättar CRD behörig kontaktperson hos Regin och meddelar att anmälan inkommit och vad den sammanfattningsvis rör.
 • CRD bokar ett möte med Regins visselblåsargrupp för att redogöra för ärendet och ge sina rekommendationer för framtida handläggning och utredning. Har du valt att vara anonym kommer CRD anonymisera din anmälan vad gäller eventuella personliga särdrag och uttryckssätt. Dialogen med dig som visselblåsare fortsätter parallellt.
 • I samråd med CRD fattar Regins visselblåsargrupp beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Bedriver CRD en internutredning sker löpande återkoppling och dialog med dig, och du kan också komma att erbjudas att anonymt utveckla din anmälan vid ett video- eller telefonmöte. Anonymiserad avstämning sker efter behov med Regins visselblåsargrupp.
 • Efter avslutad utredning redovisar CRD slutsatserna i form av en rapport eller föredragning, med tillhörande rekommendationer. Utredningen och dess slutsatser är oberoende och sker utifrån det på förhand tilldelade mandatet.

Vem kan anmäla?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden inom Regin och tillhör någon eller några av följande personkategorier.

a) arbetstagare,
b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
c) personer som söker eller utför volontärarbete,
d) personer som söker eller fullgör praktik,
e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller
i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Vem kan man anmäla?

Verksamhetsutövaren i sig själv, dess anställda eller dess företrädare. Du behöver alltså inte peka ut en särskild person, utan det räcker med att berätta om dina misstankar. Missförhållandet ska avse ett arbetsrelaterat sammanhang med tydlig anknytning till Regin.

Vad kan – eller kan inte – anmälas?

Sammanfattningsvis kan, så länge anmälaren tillhör någon av de behöriga personkategorierna, alla slags missförhållanden eller oegentligheter anmälas och omfattas av lagen så länge två villkor är uppfyllda:

 1. att det föreligger ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram.
 2. att anmälaren har skälig anledning anta att informationen som lämnas är sann.

Några exempel på missförhållanden av allmänt intresse är jäv, mutor, bedrägerier, missbruk av skattemedel, miljöbrott och fara för liv och hälsa. Några krav på att det ska röra sig om brottsliga handlingar finns inte, men det får heller inte röra sig om endast bagatellartade arbetsmiljöproblem eller regelöverträdelser.

Bedömningen av om ett allmänintresse föreligger bör vara framåtsyftande och inte historisk och innebär att allmänheten bör ha ett intresse av att missförhållandet upphör eller att allmänheten har ett behov av att skydda sig mot förhållandet. Allmänintresset är i regel större för verksamheter som finansieras med allmänna medel, än privata sådana. Vidare finns, som utgångspunkt, ett allmänintresse av att överträdelser av lagar och föreskrifter kommer fram.

Förhållanden som endast rör anmälarens egna arbets- eller anställningsförhållanden, eller en konflikt med en annan medarbetare, liksom allmänna missnöjesyttringar, saknar som regel allmänintresse och omfattas därför vanligen inte av lagstiftningen. Ju mer grava, återkommande och systematiska missförhållandena är och ju fler de berör, desto större är samhällsintresset.

Kravet på att ha skälig anledning anta att informationen som lämnas är sann innebär att vad som påstås i anmälan måste ha någon form av saklig grund. Det behöver inte handla om bevis, utan räcker med farhågor eller misstankar som på ett rimligt sätt går att underbygga, även om dessa i ett senare skede inte visar sig stämma. Exempel på vad som inte omfattas av lagen är grundlösa anklagelser, illvilligt smutskastande och ryktesspridning.

Hur är Regins visselblåsargrupp sammansatt och vilket mandat har den?

Regin har utsett ett antal behöriga personer till ledamöter i visselblåsargruppen, vars huvudsakliga uppgift är att som behörig enhet ta del av de ärenden som inkommer och i samråd med CRD fatta beslut om åtgärder inom ramen för hanteringen av respektive ärende. Visselblåsargruppen består av de personer som innehar följande befattningar inom Regin. Christian Sievert är sammankallande och kontaktperson för CRD.

 • Christian Sievert, vd AB Max Sievert
 • Olof Sand, styrelseordförande AB Regin

Misstänks en ledamot vara jävig i förhållande till anmälans innehåll deltar denne inte över huvud taget i handläggningen. Om du redan på förhand misstänker att jäv föreligger är det viktigt att nämna detta redan vid anmälningstillfället.

Om visselblåsargruppen inom ramen för handläggningen av ett ärende bedömer att det föreligger skäl för en annan enhet eller företrädare inom Regin att vidta fortsatta åtgärder i anledning av det som har framkommit i ärendet, ska de uppgifter som är nödvändiga för att åtgärden ska kunna vidtas tillhandahållas enheten eller företrädaren, förutsatt att detta står i överensstämmelse med lagstiftningens ändamål.

Hur ser rollfördelningen och informationsöverföringen ut mellan Regins styrgrupp och CRD Protection?

CRD ansvarar för mottagning, bedömning och handläggning av inkomna anmälningar, samt all kommunikation med visselblåsaren. Efter samråd med Regins visselblåsargrupp kan CRD komma att tilldelas ett oberoende utredningsmandat och ansvarar då för hela eller delar av utredningen. CRD har inom ramen för utredningsuppdraget frihet att själv vidta utredningsåtgäder och formulera efterföljande slutsatser och rekommendationer.

Ett tungt vägande skäl till att låta en utomstående uppdragstagare ansvara för visselblåsarfunktionen är möjligheten att erbjuda dig som visselblåsare anonymitet och ett större mått av trygghet och oberoende. Därför råder, vad gäller din identitet och dina personuppgifter, tystnadsplikt för CRD gentemot Regin. Vidare avgör CRD självständigt om något i den information du lämnat riskerar att indirekt identifiera dig på ett oönskat sätt. Detta innebär att det också finns möjlighet för dig att komplettera din anmälan per telefon eller genom videomöte, allt med fortsatt anonymitet.

Hur kan jag vara säker på bibehållen anonymitet och att min identitet inte avslöjas?

Skyddet för visselblåsarens anonymitet är långtgående och säkerställs på bland annat följande sätt.

 • Anmälan upprättas och skickas in utan att anmälaren behöver lämna några kontaktuppgifter eller andra uppgifter om sig själv.
 • Återkoppling och dialog med anmälaren kan trots detta ske genom att vederbörande erhållit ett slumpmässigt genererat användarnamn och lösenord för inloggning i visselblåsarportalen.
 • För att ytterligare stärka anonymiteten är den databas som anmälan registreras i skräddarsydd för att inte spara några ip-nummer eller andra tekniska spår kopplat till anmälaren. Det är alltså omöjligt för CRD att spåra eller komma i kontakt med anmälaren (annat än genom visselblåsarportalen), till och med i en nödsituation.
 • All bevisning som anmälaren laddar upp i portalen (eller tillhandahåller på annat sätt) rensas både genom automatiska och manuella processer på så kallad metadata innan den tillhandahålls uppdragsgivaren.
 • I syfte att inte riskera att anmälaren indirekt identifieras genom de uppgifter den lämnar och genom språkliga kännetecken, tillämpar CRD den rutinen att endast CRD:s behöriga handläggare i ärendet får kommunicera direkt och i realtid med anmälaren.
 •  Dokument eller texter som anmälaren författat analyseras av CRD i anonymitetshänseende och genomgår vid behov anonymiseringsåtgärder innan de vidarebefordras till uppdragsgivaren.
 •  Inte sällan väljer anmälare, som inledningsvis valt att vara anonyma, att boka ett videomöte, träffa eller ringa CRD:s personliga ärendehandläggare. I dessa lägen är det CRD:s praxis att låta anmälaren själv få styra om något av det som framkommer om personen (t ex ålder och kön) också får avslöjas för uppdragsgivaren. I osäkra fall tillämpas försiktighetsprincipen.
 • Avslutningsvis uppstår ibland återvändsgränder i en utredning där ett genombrott i utredningen kan vara avhängigt att indirekta uppgifter om anmälaren avslöjas. I dessa situationer är det CRD:s bedömning att visselblåsarlagstiftningens ändamål bäst helgas genom att låta anmälaren själv få insyn i avvägningen och själv fatta beslutet om vilka risker gällande anonymiteten denne är beredd att ta.
 • CRD väljer vidare i kontakten med anmälaren att vara tydlig med definitionen av anonymitetsbegreppet och dess olika nyanser och vara lyhörd för vederbörandes önskemål:
 •  Anonymitet gentemot samtliga, d v s CRD:s personliga handläggare, uppdragsgivarens ledamöter i visselblåsargruppen, samt uppdragsgivarens övriga medarbetare?
 •  Anonymitet gentemot uppdragsgivaren i stort, men inte gentemot CRD:s handläggare och uppdragsgivarens ledamöter i visselblåsarfunktionen?
 •  Anonymitet gentemot uppdragsgivaren, men inte gentemot CRD:s personliga handläggare?

Möjligheten till anonymitet gäller inte för det fall du lämnar ut uppgifter rörande rikets säkerhet, på annat sätt bryter mot kvalificerad tystnadsplikt, genom din anmälan gör dig skyldig till brott eller om ärendet blir föremål för rättsligt förfarande. (Se även frågor och svar gällande tystnadsplikt och sekretessbelagda uppgifter.)

Hur ser skyddet för mig som visselblåsare ut i övrigt?

Av den nya visselblåsarlagen följer att skyddet för visselblåsaren stärkts och innebär att Regin, vid äventyr av skadestånd, inte får hindra eller försöka hindra dig från att anmäla.

Regin får heller inte, i någon form, vidta repressalier mot dig eller dina anhöriga, eller mot tredje man som bistått dig vid anmälandet, så länge du inte därigenom gjort dig skyldig till brott. Vidare är det förbjudet för Regin att efterforska din identitet.

Vid sidan av visselblåsarlagstiftningen gäller de grundlagsskyddade rättigheterna till meddelar- och anskaffarfrihet, samt tillhörande efterforsknings- och repressalieförbud. Dessa rättigheter står att finna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Tystnadsplikt och röjande av sekretessbelagda uppgifter

Uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, dock ej av kvalificerad* sådan, får röjas om du har skälig anledning anta att det är nödvändigt för att avslöja missförhållandet. Märk väl att även om uppgifterna får utlämnas, gäller detta inte handlingarna i vilka de förekommer.

Du har även rätt att inhämta information som du egentligen inte har rätt att ta del av, så länge inhämtandet inte utgör brottslig handling och är nödvändigt för att avslöja missförhållandet.

*Uppgifter som enligt offentlighets- och sekretesslagen är skyddade av kvalificerad tystnadsplikt, rörande sådant som rikets säkerhet eller känsliga hälsouppgifter, får aldrig lämnas ut, ej heller muntligt.

Kan min ip-adress spåras? Kan jag skicka in min anmälan från vilken dator eller telefon som helst?

CRD sparar inga som helst ip-adresser eller uppgifter om den som använder Visselblåsarportalen. För uppdragsgivarens del kan i vissa fall en förteckning föras över vilka webbplatser dess anställda besöker i tjänsten. Om du misstänker att så är fallet kan du, för ytterligare skydd för din identitet, använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk när du lämnar in din anmälan eller loggar in i Visselblåsarportalen.

Finns det möjlighet att göra sin anmälan på annat sätt än digitalt?

Att anmäla via Visselblåsarportalen ger bäst förutsättningar för anonymitet, återkoppling och ett effektivt handläggande. Om du önskar kan anmälan även göras per brev (CRD Protection AB, Norra Obbolavägen 89, 904 22 UMEÅ), telefon (090-77 79 00) eller vid ett personligt möte.

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord när du skickat in din anmälan, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från ansvarig utredare. Senast inom sju dagar får du en första återkoppling. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till visselblas@crdprotection.com.

En anmälan ska huvudsakligen innehålla:

 • En så detaljerad beskrivning som möjligt av vad missförhållandena består av i.
 • Konkreta uppgifter om när och var missförhållandena ägt rum, samt i förekommande fall vem eller vilka som drabbats.
 • Uppgift om vem eller vilka som gjort sig skyldiga till missförhållandena, i de fall detta är känt.
 • Uppgifter eller dokument till stöd för det du påstår eller förslag på konkreta utredningsåtgärder. Utredarens huvuduppgift är att undersöka om dina uppgifter går att bekräfta och det är av största vikt att du som visselblåsare bidrar med alla upplysningar som kan underlätta den saken.
 • Uppgift om ytterligare vittnen eller personer som kan ha kännedom om missförhållandet.
 • Redovisa även om du misstänker att någon eller några i den grupp hos verksamhetsutövaren som CRD arbetar tillsammans är föremål för jäv.

 

Gör din anmälan här